http://static.cloob.com/public/user_data/gen_theme/333/998407_photo_top.jpg
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - بررسی پوزیشن های افشار یا خانه طلائی (از کتاب پل ماگریل )
 

(برگرفته از کتاب بک گامون پل ماگریل )
ترجمه : مهدی کوشا

در این دوره با بررسی دسته ای از پوزیسیونها میپردازیم و خواهیم دید که چه هنگام باید افشار حریف را ببندیم و چه هنگام بهتر است افشار حریف را باز کرده و بگریزیم. بستن افشار حریف از این رو ارزشمند است که خطر گیر افتادن پشت دیوار حریف را از میان بر میدارد و همچنین گردآوری مهره های حریف در خانه اش را دشوار خواهد ساخت
نویسنده این پوزیسیونها را برای رساندن مطلبی که آموزش داده گذاشته است .  از همین رو بیشتر پوزیسیون ها دو به دو به هم شبیه هستند . نویسنده میخواهد با دادن پوزیسیون ها شبیه به هم فاکتورهایی را به ما بیاموزد  که در تجزیه و تحلیل بهتر و سریعتر پوزیسیونها در جریان بازی به ما کمک کنند  تا بتوانیم در چند ثانیه تصمیم درستی بگیریم .
 بنابراین گاهی ممکن است پاسخ های که در کتاب آمده با پاسخ آنالیزور همخوانی نداشته باشد  روشن است که آنالیزور پاسخ های درستتری به ما میدهد.


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%281%29.png
24/20 (2)
در این پوزیسیون حریف برای بستن خانه بار و افشار خود مایه رسانی کرده است و بیم آن میرود که اسیرهای آبی به زودی پشت دیوار حریف گیر بیافتند . بستن افشار حریف بهترین بازی است . 
این آرایش را با آرایش شماره دو مقایسه کنید .
http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%282%29.png

6/4 (2)  ,  13/11 (2)
در این آرایش با بستن خانه 4 و 11 به گشادهای حریف حمله میکنیم . در مقایشه با آرایش پیشین اینجا گرفتن افشار حریف و لنگر بالا گرفتن ( بستن یکی از خانه های 20 , 21 و حتی 22 ) چندان حیاتی نیست و میتوان اینکار را در تاسهای آینده انجام داد زیرا حریف مایه رسانی موثری برای بستن خانه های که گفته شد انجام نداده و بدون خطر میتوان در بازیهای آینده برای گرفتن لنگر بالا اقدام کرد . 
این آرایش را با آرایش شماره یک مقایسه کنید .
http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%283%29.png

9/5 , 8/5
در اینجا خطر گیر افتادن پشت دیوار حریف مارا تهدید نمیکند , بنابراین بستن خانه 20 و گرفتن افشار حریف چندان حیاتی نیست . از سوی حریف یک کشته داده بر روی بار دارد و ما یک خانه بیشتر از حریف در خانه خود بسته ایم , پس بهتر است بازی هجومی انجام داده یک خانه دیگر ببندیم , بستن افشار در اینجا بهتر از بستن خانه 3 میباشد هرچند به حریف بخت بیشتری برای نشستن و باز زدن تک ما میدهد ولی از سوی دیگر به ما نیز بخت بیشتری برای زدن دیگر گشاد حریف و اجرای حمله برق آسا (بلیتز) میدهد .
در اینجا بستن افشار خودمان بهتر از گرفتن افشار از حریف به شمار میرود .
http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%284%29.png

20/14 *
در این آرایش ما چهار تا از خانه های درونی خود را بسته ایم , زدن گشاد حریف هر چند به قیمت باز کردن افشار حریف تمام شود بازی خوبی به شمار میرود .
 این آرایش را با آرایش شماره پنج مقایسه کنید .
http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%285%29.png
8/2
در این آرایش زدن گشاد حریف به قیمت گشودن افشار حریف بازی خوبی نیست . زیرا ما تنها دو خانه درونی خود را بسته ایم و از سویی حریف خانه افشار مارا گرفته است , بنابراین زدن گشاد حریف تهدید چندانی برای حریف به شمار نمیرود تا برای زدن گشاد حریف خانه افشار حریف را باز کنیم .
این آرایش را با آرایش شماره چهار مقایسه کنید که در آن ما چهار خانه درونی خود را بسته بودیم و حریف اسیرهایش در خانه یک مانده بودند .
http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%286%29.png


bar/16 *
در این آرایش از بین بستن افشار حریف زدن تک حریف , زدن بهتر است زیرا حریف تنها یک اسیر در خانه ما دارد و بازدن گشاد حریف عقب افتادگی خود را جبران کرده و شمار اسیرها را به دو میرسانیم . اگر در این آرایش شمار اسیرهای حریف سه تا بود در آن صورت زدن گشاد حریف و فرستادن چهار تا کردن شمار اسیرهای حریف درست نبود و بهتر بود افشار میگرفتیم . 
به آرایش شماره هفت نگاه کنید , در آنجا حریف سه اسیر در خانه ما دارد .

http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%287%29.png

bar/20 , 24/20
در این آرایش بین بستن افشار حریف و زدن گشاد حریف بازی بهتر بستن افشار حریف است . زیرا حریف سه اسیر در خانه ما دارد و با زدن گشاد چهارم به او فرصت بستن یک خانه دیگر و همچنین زمان لازم برای تدارک واروبازی (بک گیم ) را به او میدهیم . در هنگامیکه که ما به خوبی در گام شمار ( پیپ کانت) از حریف پیش هستیم زندن یک گشاد دیگر چندان ضروری نیست .
این آرایش را با آرایش شماره شش مقایسه کنید که در آنجا حریف تنها یک اسیر در خانه ما دارد.


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%288%29.png

8/5 ,6/5
زدن گشاد حریف هم بازی خوبی به شمار میرود ولی اینجا بستن خانه 5 بازی سازنده تری به شمار میرود , زیرا هنوز خانه های درونی خود را نبسته ایم و زدن گشاد حریف میتواند به حریف امکان ساختن لنگر بالا را بدهد همچنین  گریز دادن تنها اسیری که داریم چندان دشوار نخواهد بود ( نسبت به گریز دادن دو اسیر) . و ما به زودی پس از گریز دادن واپسین اسیرمان نیاز داریم تا چند خانه درونی خود را بسته باشیم تا در هنگام گردآوری مهره هایمان در خانه با دردسر روبرو نشویم . 
میتوان گفت هنگامی که شمار اسیرهایمان کمتر از حریف باشد اشتیاق کمتری به زدن خواهیم داشت , این پوزیسیون رو با پوزیسیون شماره نه که بسیار شبیه این پوزیسیون است و در آن دو اسیر داریم مقایسه کنید در آنجا زدن گشاد حریف بهتر از زدن گشاد حریف در این پوزیسیون هست هر چند در آن پوزیسیون هم بستن افشار بازی خوبی به شمار میاید . این آرایش را با آرایش شماره نه مقایسه کنید .

http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%289%29.png

24/20*

در این پوزیسیون زدن گشاد حریف بازی خوبی است , زیرا هم ما را در گامشمار (پیپ) از حریف پیش خواهد انداخت هم برای گرفتن افشار حریف پیریزی کرده ایم و در بازی آینده بخت بالایی برای بستن افشار حریف و یا گریزاندن یکی از اسیرهایمان خواهیم داشت , هر چند اینجا هم بستن خانه 5 باز هم بازی خوبی به شمار میرود . میتوان گفت زدن گشاد حریف در این پوزیسیون بهتر از زدن گشاد در پوزیسیون پیشین است و بستن خانه 5 در پوزیسیون پیشین بهتر از بستن خانه 5 در این پوزیسون است . این آرایش را با آرایش شماره هشت مقایسه کنید .


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%2810%29.png

24/20 ,23/20
این پوزیسیون هم مانند دو پوزیسیون پیشین باید بین زدن و بستن افشار یکی را برگزید . همچون دو پوزیسیون پیشین هر دو بازی خوبی هایی دارد و هیچ یک از دو بازی بد به شمار نمیرود . ولی تجربه میگوید هنگامی که بین دو بازی دودل هستید گرفتن افشار برتری دارد .


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%2811%29.png

ACCEPT DBL
در این پوزیسیون اگر برخوردی بین مهره ها نباشد , 4 گام پیش بودن در یک مسابقه که صد گام از آن مانده , چندان برتری نیست که نتوان دبل را پذیرفت . با اینکه در اینجا مهره ها در برخورد با هم میباشند و قرمز راه گریز سفید را بند کرده است ولی از آن سو بسته نگه داشتن افشار ,گردآوری مهره های حریف در خانه اش را دشوار ساخته است . بستن افشار این امتیاز را به سفید میدهد که با جفت های بزرگ بتواند گریخته و در گامشمار از حریف پیش بیفتد و اگر جفت بزرگ نیاورد هم با بسته نگه داشتن افشار حریف برای او دردسر شود و در کمین گشادهای حریف بماند . در حالیکه اگر به جای افشار سفید یکی از خانه های یک و یا دو و یا سه حریف را بسته بود تنها بخت او این بود که در انتظار گشاد دادن حریف بنشیند و جز با زدن گشاد حریف  بختی برای پیش افتادن در گام شمار نمیداشت .
به این ترتیب در پوزیسیونهایی که افشار حریف را بسته ایم میتوان مانند پوزیسیونهای بدون برخورد که برای دبل دادن و گرفتن تنها به گامشمار نگاه میکنیم تصمیمگیری نماییم . و در اینجا حریف در گامشمار 98-102 دبل داده که میتوان به سادگی آنرا پذیرفت .


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%2812%29.png

13/7 , 6/3
در این پوزیسیون شاید گشاد داشتن حریف در خانه اش ما را فریب دهد که خانه افشار حریف را باز کرده و یکی از اسیرهایمان را گریز دهیم , ولی در اینجا حریف در گامشمار از ما پیش افتاده است و ما باید در کمین بنشینیم تا اگر حریف گشاد داد آنرا بزنیم باز کردن افشار در این هنگام بازی بدی است از سویی با شش تاس ( 11و 44 و34و 41) حریف میتواند گشاد ما در خانه 20 را زده و خانه 24 را ببندد و از بیست تاسی که حریف میتواند با آنها گشاد ما را بزند با 16 تای آن میتواند دست کم یکی از گشادهایش در خانه یک یا پنج را ببندد , میتوان گفت در اینجا باز کردن خانه افشار حریف خودکشی است , گشاد داشتن حریف در خانه اش نباید ما را بفریبد تا لنگر باز کرده و بگریزیم و باید دیگر فاکتورها را نیز پیش چشم داشته باشیم . به ویژه هنگامی که خانه افشار حریف را بسته ایم آسانتر میتوانیم زمان بیشتری آنرا بسته نگه داریم . 
بهپوزیسیون سیزده نیز نگاه کنید در آن حریف دو گشاد در خانه دارد و به نظر میرسد هنگامه خوبی برای گریز باشد .


http://anjomantakhte.persiangig.com/afshar/afshar%20%2813%29.png

7/1 , 6/3
در این پوزیسیون نیز شاید گشاد داشتن حریف در خانه اش ما را فریب دهد که خانه افشار حریف را باز کرده و یکی از اسیرهایمان را گریز دهیم , ولی در اینجا حریف در گامشمار از ما پیش افتاده است و ما باید در کمین بنشینیم تا اگر حریف گشاد داد آنرا بزنیم باز کردن افشار در این هنگام بازی بدی است از سویی از 27 تاسی که حریف میتواند گشاد خانه 20 را بزند با بیست تای آنها میتواند دو تا از گشادهایش را ببندد و ما در برابر خانه ای که 4.5 خانه آن بسته شده روی بار برویم . میتوان گفت باز کردن افشار در این پوزیسیون از پوزیسیون پیشین خطرناکتر نیز میباشد, گشاد داشتن حریف در خانه اش نباید ما را بفریبد تا لنگر باز کرده و بگریزیم و باید دیگر فاکتورها را نیز پیش چشم داشته باشیم . به ویژه هنگامی که خانه افشار حریف را بسته ایم آسانتر میتوانیم زمان بیشتری آنرا بسته نگه داریم . 
به پوزیسیون دوازده نیز نگاه کنید در آن حریف یک گشاد در خانه دارد و به نظر میرسد هنگامه خوبی برای گریز باشد .


نوع مطلب : آموزش حرفه ای، 
برچسب ها :
: تعداد بازدید :
:


سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:07 ق.ظ
スーパーコピー時計通販、最高級ブランド腕時計スーパーコピーは品質3年保証で、日本送料無料で、。
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:07 ق.ظ
ブランドコピー,スーパーコピー,偽ブランド,コピーブランド
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 03:36 ب.ظ
фитнес резинка цена
фитнес петли
фитнес резинка
фитнес резинки bodobe
фитнес резинки esonstyle
پنجشنبه 16 فروردین 1397 06:04 ق.ظ
OR you can use Perler beads as common beads and string them on bracelets or chains, or pattern them as you'll
with seed beads.
چهارشنبه 15 فروردین 1397 03:21 ب.ظ
Actually, the online stores have introduced down the associated fee price
of the gadgets much more because of the wholesale charges.
جمعه 17 آذر 1396 01:10 ب.ظ
Right here is the perfect webpage for anyone who really wants
to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you
(not that I actually will need to…HaHa). You certainly put
a brand new spin on a subject that's been written about for ages.
Wonderful stuff, just wonderful!
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:03 ب.ظ
It's remarkable to pay a quick visit this website and reading
the views of all colleagues about this article, while
I am also keen of getting experience.
شنبه 13 آبان 1396 05:09 ب.ظ
این بسیار جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.

من به فید شما پیوستم و منتظر است تا بیشتر از پست با شکوه خودم را جستجو کنم.
همچنین، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام!
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:26 ب.ظ
انگار ذهن من را میخوانی! به نظر می رسد که شما در مورد این خیلی بدانید، مثل اینکه در آن کتاب یا آن چیزی نوشتید.
من فکر می کنم که شما می توانید با برخی از عکس ها را انجام دهید تا پیام را به خانه بسپارید، اما به غیر از آن،
این وبلاگ عالی است. خواندن فوق العاده من خواهم
قطعا برگشت
شنبه 1 مهر 1396 10:23 ب.ظ
What's Happening i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered
It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other
users like its helped me. Good job.
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:53 ب.ظ
For most up-to-date news you have to visit web and on the
web I found this web page as a finest web site for latest updates.
شنبه 14 مرداد 1396 04:39 ق.ظ
I truly love your blog.. Great colors & theme. Did you make this website yourself?

Please reply back as I'm hoping to create my very own site and would like to know where you got this from or what the theme is named.
Thank you!
یکشنبه 8 مرداد 1396 09:46 ق.ظ
Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog web site?
The account aided me a appropriate deal. I had been tiny bit acquainted of
this your broadcast provided vibrant transparent idea
یکشنبه 8 مرداد 1396 04:36 ق.ظ
Howdy! I simply want to offer you a big thumbs up for the great
information you've got here on this post. I'll be coming back to your
website for more soon.
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:18 ق.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and include almost all vital
infos. I would like to see more posts like this .
یکشنبه 8 مرداد 1396 02:19 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Will try it out.
شنبه 7 مرداد 1396 11:41 ب.ظ
Everything is very open with a clear explanation of the challenges.
It was truly informative. Your site is very useful.

Many thanks for sharing!
شنبه 7 مرداد 1396 10:40 ب.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a weblog
site? The account aided me a appropriate deal. I
were a little bit acquainted of this your broadcast provided shiny clear concept
شنبه 7 مرداد 1396 10:13 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?
شنبه 7 مرداد 1396 07:56 ب.ظ
You made some good points there. I looked on the
net to find out more about the issue and found most people will
go along with your views on this web site.
شنبه 7 مرداد 1396 07:13 ب.ظ
What's up, yup this post is truly good and I have learned lot of
things from it concerning blogging. thanks.
شنبه 7 مرداد 1396 12:03 ب.ظ
I'm now not positive the place you're getting your info,
but good topic. I needs to spend a while studying much more or working out more.
Thank you for excellent info I was searching for this information for my mission.
شنبه 7 مرداد 1396 09:49 ق.ظ
Very good blog post. I certainly appreciate this site.
Thanks!
یکشنبه 4 تیر 1396 10:33 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب اصل آیا
واقعا نشستن بسیار خوب با من پس از برخی از
زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به
من مؤمن اما تنها برای while. من
با این حال مشکل خود را با فراز در منطق و
یک خواهد را خوب به پر همه کسانی معافیت.
که شما در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا تا
پایان مجذوب.
جمعه 2 تیر 1396 08:26 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی
مناسب اصل آیا واقعا کار بسیار خوب با من پس
از برخی از زمان. جایی در سراسر جملات شما موفق به من مؤمن اما تنها برای بسیار در
حالی که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و
شما خواهد را خوب به پر کسانی
که شکاف. در صورتی که شما که می توانید انجام من
خواهد قطعا بود تحت تاثیر
قرار داد.
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 01:00 ب.ظ
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular basis, this website is in fact fastidious and
the people are really sharing good thoughts.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 10:06 ق.ظ
This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Appreciate your sharing this one.
A must read article!
جمعه 22 اردیبهشت 1396 07:18 ق.ظ
Fine way of explaining, and pleasant paragraph to take facts
regarding my presentation subject, which i am going to convey
in university.
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:14 ب.ظ
In fact when someone doesn't be aware of afterward its up to other users that they will assist,
so here it takes place.
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:28 ق.ظ
Hello just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of
the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different browsers and both show the
same results.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران
لینک های دسترسی
صفحه اصلی
ما در فیسبوک
شش و بش
ما در کلوب دات کام

مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
این صفحه را به اشتراک بگذارید

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو