http://static.cloob.com/public/user_data/gen_theme/333/998407_photo_top.jpg
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - اصطلاحات در بازی نرد قسمت اول
 
جمعه 27 بهمن 1391 :: نویسنده : رشت کت

بازی نرد سالها، قرنها بلکه هزاره های بسیار در میان ما ایرانیان رواج داشته و در این مدت اصطلاحات و کنایه های بسیاری نیز برای این بازی به وجود آمده و دیرپاییده. سالهای سختی بر بازی نرد در ایران گذشته و حاصل این سالهای بی التفاتی، فراموش شدن فرهنگ زیبای نردبازی،اصطلاحات و قوانین این بازی است.
در اینجا سعی میکنم کلمات و اصطلاحات  تخته نرد قدیم و جدید رو در ایران ذکر کنم.
***
الف
آبدندان: حریف تازه کار و مفت باز را گویند
اسیر : دو مهره ای که در زمین حریف و در خانه 24 هستند  
اشتالنگ: نوعی بازی شبیه نرد که با شش تاس انجام میشده
افشار : خان پنجم، پنج خان، به خان شماره 5 گفته می شود
افشار گرفتن :بستن خانه شماره 5 خود و یا حریف با حداقل دو مهره
آوارکردن: پشت سر هم حریف را در خانه های یک تا شش زدن و خانه را بستن 
آینه نشستن: تاسی که به روی لبه زمین بازی یا مهره  قرار بگیردکج بنشیند یا عدد  آن محل اختلاف باشد
ب
بازی: نوبتی از بازی که حداقل یکی از حریفان همه مهره هایش را بیرون برده باشد
باز کردن خانه : برداشتن یک مهره و ازاد ساختن خانه ای برای نشستن یا زدن حریف
باختن: وقتی حریف ببرد، نرد بازی کردن در معنای عام (می تواند به معنای واگذار کردن بازی نباشد)
بد نقش: تاس ناموافق
بردن: غلبه بر حریف در بازی نرد
برون شو: تاس بزرگ که مهره از پشت پنجدر یا چهاردر بیرون آورد و حریف را از بست نجات دهد
بست: چهار یا پنج خان پشت هم که مانع بیرون آمدن مهره حریف باشد
بساط نرد: دستگاه بازی نرد
بستن : گرفتن یک خانه با دو مهره
بش: عدد پنج در بازی نرد
به دو: افزودن بر امتیاز لازم برای بردن هر دست. معمولا زمانی انجام می شود که هر دو بازیکن فقط یک امتیاز برای برد دست لازم دارند
پ
پشت بام: نگاه کنید به پیشخوان
پل : نگاه کنید به قلعه  
پیشخوان : قسمت میانی صفحه نرد. برجستگی بین دو کاسه نرد که مهره های کشته در بالای آن قرار می گیرند
پیش دادن: نگاه کنید به پیشی دادن
پیشی دادن: ارفاق به حریف ، معمولا چنان که حریف تازه کار سه بار  متوالی تاس بریزد و حریف متبحر پس از آن بازی کند
پنج دست: بازی که در آن با پنج امتیاز برنده مشخص شود
پنج گاه: خانه شماره پنج بازی نرد
پوشاندن : گذاشتن مهره دیگر روی مهره گشاد
ت
تاس: از ارکان بازی نرد. جسم مکعبی که اعداد یک تا شش روی آن نقر شده باشد
تاس بالا: اعداد چهار تا شش روی تاس
تاس پایین: اعداد یک تا سه
تاسریز: جامی که با آن تاس بریزند، به شکل استوانه یا مانند آن که تاس را در آن قرار می دهند و به روی تخت نرد می ریزند
تاس گرفتن: تاس ریختن به شیوه ای که خواسته یا نا خواسته، اعداد خاصی بنشیند. حیله و نیرنگ به منظور نشستن  تاس روی عدد خاص از طریق ریختن با دست یا تاسهای دستکاری شده یا مانند آن
تاس ریختن: پرتاب تاس با دست یا  از درون تاس ریز، روی صفحه نرد
تاس موافق: تاس مورد علاقه و خواسته شده
تاسه: نگاه کنید به تاسریز

تخت نرد: نگاه کنید به تخته نرد

تخته نرد: از ارکان بازی نرد. صفحه بازی که بیست و چهار خان برای حرکت مهره ها دارد

تعطیل است : مهره کشته شده که مکررا در زمین حریف  ننشیند
تمامی ندب: نگاه کنید به داو فره
تنبل خان: خان شماره شش
ته خانه : خانه های شماره یک و دو در زمین بازی نرد
تیررس: فاصله یک تا شش خان که بتوان مهره گشاد حریف را با یک تاس زد
ث
ثریا: نگاه کنید به کوه خانه
ج
جفت : وقتی تعداد عدد روی دو تاس برابر بیاید یا بنشیند مثلا 11، 22، 33 و....
چ
چارخان: خانه شماره چهار
چهارگاه: خانه شماره چهار در نرد
چشم: خالهای تاس را گویند
چیدن : قرار دادن مهره ها در زمین به شیوه خاص برای شروع بازی
ح
حتّان: نوعی بازی با اسباب نرد
حکم: بر وزن بلد، داور
حکم تاس: بازی کردن مطابق اعداد هر دو تاس. نمی توان تنها یکی از دو تاس را بازی کرد
خ
خال: هر یک نقطه سیاه روی تاس که مهره را یک خان به جلو ببرد، مجازا به تاس یک هم گفته می شود
خال خال: نگاه کنید به دو خال
خال خان :  خانه شماره یک 
خان: منظور هر یک از 24 جایگاه مهره ها در تخته نرد است
خان مرشد: خانه شماره سه در زمین بازی نرد 
خانه آزاد: خانه هایی که مهره ای در انها قرار نگرفته
خانۀ باز: به خانه آزاد مراجعه شود
خانه گداها:  خانه شماره بیست و چهار
خانه گیر:بازی هفتم از هفت بازی نرد قدیم
خانه نرد: نگاه کنید به خان
خصل: بر وزن بند، بازی به داو هفت
خوردن مهره : برداشتن مهره ها از زمین در انتهای بازی و خارج کردن آنها
د
دا: نگاه کنید به داو
داو: افزودن به شرط قبلی بازی. هر بازیکن در نوبت خود و پیش از تاس ریختن می توان داو بدهد و میزان شرط پیشین بازی را بالاتر ببرد.
داو خراسانی: داو دادن در بازی با اعداد اول (تقسیم ناپذیر) مانند دو، سه، پنج، هفت، یازده و ...
داو دادن: نگاه کنید به داو
داو برگردان: روی داو حریف داو دادن
داو تمام: بازی به داو هفت
داو فره: بازی به داو یازده
داو کشیدن: نگاه کنید به داو
دست خون: بازی به داو هفده، کنایه از بازی در نهایت استیصال و باختن همه چیز
دق: بر وزن حق، امتیاز برد یا باخت. بردن یک دق است و مارس کردن دو دق و ماره کردن سه دق
دو برگرد : نگاه کنید به داو برگردان

دو برگردون : نگاه کنید به داو برگردان
دو دو: طرفین در امتیاز برابرند، بازی به دو، نگاه کنید به به دو

دوی خراسونی: نگاه کنید به داو خراسانی
دو خال: تاس جفت یک
دو کور: نگاه کنید به دو خال
دو شش : تاس جفت شش
دراز: نگاه کنید به گلبهار کوتاه
دربخانه : خانه شماره هفت هر بازیکن
دست: مرکب از چند بازی، تا یکی از حریفان به امتیاز شرط شده برسد. معمولا دست را به پنج یا هفت امتیاز شرط می کنند
دست به مهره: وقتی حریف با لمس مهره مجبور به بازی با همان مهره باشد و نتواند نظرش را عوض کند. یکی از قوانین اختیاری
دش : نگاه کنید به دو شش
دو برد: نگاه کنید به مارس
دورد چهار: تاس 44
ذ
ر
رجز: امثال کنایات اشارات و اشعاری که به قصد تضعیف روحیه حریف خوانده شود
رجز خوانی : جنگ لفظی بین دو بازیکن، با خواندن امثال، کنایات، اشارات و اشعار مناسب در موقعیتهای مختلف
ز
زدن : کشته شدن مهره گشاد، که باید برگردد و دوباره از زمین حریف وارد بازی شود
زیاد: یکی از بازی هایی که با اسباب نرد انجام می شده است
زهانیدن: قوت دادن یکی ار طرفین بازی، راهنمایی یکی از طرفین بازی
ژ
س
ستا: بازی سوم از هفت بازی قدیم نرد
ستاره:نگاه کنید به ستا
سیخ کباب: اصطلاح عامیانه برای کوه خانه
سگ مارس: لفظ عامیانه برای ماره
سه برد: نگاه کنید به ماره
سه نقش: عدد روی سه تاس، نرد در قرون پنج و شش هجری با سه تاس بازی می شده است
سد : بستن راه حریف 
سه گاه: خان شماره سه
سیه مهره: مهره های سیاه در بازی، معمولا پیشکسوتان و بزرگان را به بازی با مهره سیاه تعارف می کنند
سه دست: بازی که در آن با سه امتیاز برنده مشخص شود


برگرفته از :    http://persian-nard.blogspot.ca
نوع مطلب : اصطلاحات تخصصی و عمومی تخت نرد، 
برچسب ها :
: تعداد بازدید :
:


یکشنبه 27 بهمن 1398 02:38 ب.ظ
Your one-stop store to Asia's biggest intercourse
location, find Tokyo Escorts, Brothels, Erotic Massages, Blowjob Bars, Strip Groups, Intercourse Solutions and a great deal more!
چهارشنبه 23 بهمن 1398 05:24 ق.ظ
The best man is usually the grooms most reliable and faithful pal or relative.
The most effective man is normally the grooms most trustworthy and faithful friend or relative.
The ushers stands out as the grooms brothers, cousin, or greatest mates,
or brothers and close relatives of the bride.
Responsibilities of the best Man Before the
wedding, he - pays for his personal attire, purchased or rented.

May give the envelope to the officiant before the ceremony.
During the ceremony, he - is not a part of the processional however enters with the groom, standing
behind the groom and barely to the left. After the ceremony,
he - instantly serves as one of many witnesses in signing the wedding license.

On the reception, he - does not stand in the receiving line until he can be the father of the groom.
After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal wear to the appropriate
location.
پنجشنبه 10 بهمن 1398 02:22 ق.ظ
Index Search Villas and lofts to book, search by region, find in minutes a villa to rent by city, a range of rooms lofts and villas.
Be thankful for photographs and information that
they have to present you. The website is a center for you all the ads within the field, bachelorette
party? Spend playtime with a pal who leaves Israel?
It doesn't matter what the key reason why it's important to rent a
villa for a potential event or merely an organization recreation made for any age.
The site is also the biggest market of rooms from the hour,
which is already another subject, for lovers who are seeking an opulent room
equipped for discreet entertainment which has a spouse or lover.
Regardless of you are searching for, the 0LOFT website is really a search for you to identify rentals for loft villas and rooms
throughout Israel, North South and Gush Dan.
پنجشنبه 26 دی 1398 03:39 ق.ظ
The very best man is usually the grooms most trustworthy
and faithful pal or relative. The perfect man is often the
grooms most reliable and faithful buddy or relative. The ushers could be the grooms brothers,
cousin, or best mates, or brothers and shut kin of
the bride. Responsibilities of one of the best Man Before the marriage, he - pays for his
own attire, purchased or rented. May give the
envelope to the officiant earlier than the ceremony.
In the course of the ceremony, he - shouldn't be a part of
the processional but enters with the groom, standing
behind the groom and slightly to the left. After the ceremony, he - instantly serves as one
of the witnesses in signing the wedding license. On the reception,
he - does not stand within the receiving line until he can also be the father of
the groom. After the reception, he - promptly returns
both his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
جمعه 13 دی 1398 06:20 ق.ظ
Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring on other sites?
I have a blog based upon on the same topics you discuss and would really like to
have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work.
If you are even remotely interested, feel free to send me an email.
شنبه 7 دی 1398 04:23 ق.ظ
The perfect man is usually the grooms most trustworthy and faithful friend
or relative. The very best man is usually the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.

The ushers often is the grooms brothers, cousin, or best buddies,
or brothers and shut family of the bride. Responsibilities of
one of the best Man Before the wedding, he - pays for his own attire, purchased or rented.
May give the envelope to the officiant before the ceremony.
Through the ceremony, he - will not be part of the processional
but enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - instantly serves as one of many witnesses in signing the wedding license.
On the reception, he - does not stand within the receiving line until he can be
the father of the groom. After the reception, he - promptly returns
each his and the grooms rented formal put on to the appropriate location.
سه شنبه 26 آذر 1398 06:05 ق.ظ
I just couldn't depart your website prior to suggesting that I actually loved the standard info an individual supply for your guests?
Is gonna be again steadily in order to investigate cross-check new posts
دوشنبه 25 آذر 1398 03:14 ب.ظ
If you desire to get much from this paragraph then you
have to apply these techniques to your won blog.
چهارشنبه 20 آذر 1398 11:05 ب.ظ
Fastidious response in return of this question with
firm arguments and explaining everything on the topic of that.
چهارشنبه 20 آذر 1398 02:38 ب.ظ
What you said made a great deal of sense. But, consider this, what if you were to write a killer post
title? I am not suggesting your information isn't good., however what
if you added something that makes people want more? I mean پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - اصطلاحات در بازی نرد قسمت
اول is kinda boring. You could peek at Yahoo's front page and see how they
create article headlines to grab viewers interested.
You might add a related video or a related pic or two to grab readers interested about everything've
got to say. Just my opinion, it would bring your website a little livelier.
پنجشنبه 14 آذر 1398 11:58 ق.ظ
We're a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable info to work on. You've done an impressive job
and our whole community will be thankful to you.
پنجشنبه 14 آذر 1398 07:54 ق.ظ
Hi are using Wordpress for your site platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and create my own. Do you
need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!
چهارشنبه 13 آذر 1398 07:42 ب.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.

Please let me know. Many thanks
جمعه 17 آبان 1398 07:45 ب.ظ
The very best man is usually the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.
The very best man is often the grooms most trustworthy and faithful good friend or relative.
The ushers often is the grooms brothers, cousin, or greatest friends, or brothers and close kinfolk of
the bride. Responsibilities of the most effective
Man Before the wedding, he - pays for his own attire,
bought or rented. May give the envelope to the officiant before the ceremony.
During the ceremony, he - just isn't part of the processional however enters with the groom, standing behind the groom and barely to the left.
After the ceremony, he - immediately serves as one of many witnesses
in signing the marriage license. At the reception, he - doesn't stand in the receiving line unless he
can be the father of the groom. After the reception, he - promptly returns both his and the grooms rented formal wear to the appropriate location.
یکشنبه 12 آبان 1398 03:07 ق.ظ
appreciate it a great deal this web site is definitely conventional and everyday
جمعه 3 آبان 1398 09:22 ق.ظ
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران - اصطلاحات در بازی نرد قسمت اول http://dewapokerku.com
پنجشنبه 18 مهر 1398 05:53 ب.ظ
What you published made a ton of sense. However, consider this, suppose you were to
create a killer title? I am not suggesting your information isn't good, however suppose
you added a headline that makes people want more? I mean پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران
- اصطلاحات در بازی نرد قسمت اول
is kinda vanilla. You ought to peek at Yahoo's front page and
see how they create news headlines to get people to open the links.
You might add a video or a pic or two to get readers excited
about everything've got to say. In my opinion, it might
make your blog a little livelier.
چهارشنبه 17 مهر 1398 07:52 ب.ظ
Great work! This is the kind of information that are supposed
to be shared across the web. Shame on the search engines for not positioning this publish upper!
Come on over and discuss with my site . Thanks =)
سه شنبه 16 مهر 1398 02:50 ق.ظ
I got what you intend,bookmarked, very decent website.
یکشنبه 14 مهر 1398 04:59 ب.ظ
I think you have observed some very interesting details, thank you for
the post.
شنبه 13 مهر 1398 08:23 ق.ظ
Keep up the good piece of work, I read few posts on this website and I think that
your weblog is real interesting and holds bands
of great information.
پنجشنبه 11 مهر 1398 05:15 ب.ظ
Howdy very cool web site!! Man .. Excellent ..
Wonderful .. I'll bookmark your blog and take the feeds also?
I'm happy to find a lot of useful info right here within the post,
we'd like work out more strategies on this regard, thanks for sharing.
. . . . .
پنجشنبه 11 مهر 1398 03:43 ق.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly return.
پنجشنبه 11 مهر 1398 01:00 ق.ظ
Wonderful work! This is the type of info
that are meant to be shared across the web.
Disgrace on Google for no longer positioning this post higher!
Come on over and discuss with my website .
Thank you =)
چهارشنبه 10 مهر 1398 02:46 ب.ظ
Howdy! Someone in my Facebook group shared this site with us so
I came to check it out. I'm definitely enjoying the
information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers!

Excellent blog and excellent design.
چهارشنبه 10 مهر 1398 10:46 ق.ظ
I love what you guys are usually up too. This kind of clever work and exposure!
Keep up the terrific works guys I've included you guys to blogroll.
سه شنبه 9 مهر 1398 02:28 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
you writing this write-up plus the rest of the website is extremely good.
سه شنبه 9 مهر 1398 02:01 ب.ظ
I was just seeking this information for a while.
After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website.
I wonder what's the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list.
Generally the top web sites are full of garbage.
یکشنبه 7 مهر 1398 07:38 ب.ظ
I was just seeking this information for a while. After
six hours of continuous Googleing, at last I got it in your site.

I wonder what's the lack of Google strategy that don't
rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.
جمعه 5 مهر 1398 09:34 ب.ظ
Keep up the great work, I read few posts on this web site and I think that your
web blog is real interesting and has got sets of excellent info.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
پایگاه اطلاع رسانی انجمن تخته نرد ایران
لینک های دسترسی
صفحه اصلی
ما در فیسبوک
شش و بش
ما در کلوب دات کام

مطالب اخیر
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
این صفحه را به اشتراک بگذارید

                    
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو